Mācību metodika mobinga mazināšanai pamatskolai un vidusskolai

Kopā ar Centrs MARTA esam izstrādājuši mācību metodiku, kuras mērķis ir:

 • iedrošināt skolotājus darbā ar skolēniem ietvert aktivitātes, kuras veicina tās sociāli emocionālās prasmes, kurām ir būtiska loma vienaudžu savstarpējās vardarbības jeb mobinga novēršanā un izskaušanā;
 • agrīni identificēt un risināt situācijas, kuras, ja tās ignorē, var pāraugt par mobingu;
 • veidot vidi atbalstošu, cieņpilnu un tolerantu sociāli emocionālo vidi klasē;
 • veicināt spēju skolēniem atpazīt mobingu, rīkoties, lai to pārtrauktu un nepieļautu, vēršoties pēc palīdzības pie uzticamiem un drošiem pieaugušajiem.

Aicinām klašu audzinātājus izskatīt mācību metodiku un izvēlēties tēmas un aktivitātes, ko izmantosiet klases audzināšanas stundās saviem skolēniem. Kā arī noskatīties Neklusē mācības skolas personālam.

Pirms nodarbību cikla uzsākšanas atrodiet laiku, lai ar klasi vienotos par kopējām klases/grupas vērtībām un norisēm, kuras jāievēro, lai kopā būšana tiešsaistē ir pēc iespējas patīkamāka un produktīvāka šo nodarbību ietvaros. Arī attālinātās mācīšanās ietvaros ir nepieciešams runāt un vienoties par veselīgas un cieņpilnas komunikācijas nepieciešamību ikvienā norisē. Tai skaitā – arī tiešsaistes nodarbībās par mobinga prevenciju.

Šeit minēti dažādi savstarpējās mijiedarbības aspekti, kurus būtu vērts izdiskutēt un kopīgi nolemt – kādi ir mūsu klases “noteikumi” jeb vienošanās, lai veidotu veselīgas savstarpējās attiecības.

 • Klātesamības princips. Vienojieties, kā notiks jūsu sarunas tiešsaistē? Vai visi tiek aicināti ieslēgt kameras un/vai mikrofonus? Atgādini, ka klātesamības princips ir noteikums, kas skaidri norāda, ka visi dalībnieki grupā ir svarīgi un viņu pieredze un uzskati ir nozīmīgi. Nodarbību laikā ikviena jaunieša klātbūtne ir svarīga.
 • Jautājumi un atbildes. Vai un kā noritēs atbildēšana uz jautājumiem un diskusija tiešsaistē? 
 • Darbs grupās. Ko būtu svarīgi ievērot, kad darbs notiks mazākās grupās? 
 • Mobings internetā.

  Kur un kā būtu jāziņo, ja kāds no skolēniem pieredz mobingu internetā? Svarīgi! Uzzini – kāda ir skolēnu izpratne un zināšanu līmenis par mobingu internetā? Vai skolēni zina, kur par to ziņot?

 • Konfidencialitātes princips. Tas nozīmē, ka ārpus grupas (klases kolektīva) neviens neizpauž citiem, kurš grupā ko ir pateicis un kādi ir konkrētu grupas dalībnieku uzskati. Turpretim par grupā apspriestajiem tematiem un dalībnieku pārdomām, neminot nevienu konkrētu personu, kā arī grupā notiekošo, drīkst pastāstīt arī citiem. Konfidencialitātes princips ir drošības faktors. Nodarbību vadītājs drīkst neievērot konfidencialitātes principu, ja kāds no dalībniekiem ir izdarījis kādu noziegumu vai ir noticis kāds pārkāpums. Radot šo vienošanos, vadītāju pienākums ir nepārprotami par to informēt dalībniekus. Visiem grupas dalībniekiem ir kopīgi jālemj par noteikumiem – vienošanos, kas jāievēro, lai pēc tam visi arī uzņemtos atbildību par šo noteikumu ievērošanu. Iespējams, klase/grupa jau šādu vienošanos ir izstrādājusi mācību gadam uzsākoties, vai arī ir kāds universāls dokuments visas skolas ietvaros. Tad noteikti ir vērts vēlreiz šo caurskatīt un diskutēt – vai tur ir kas papildināms vai maināms, ņemot vērā tieši šo nodarbību ciklu un sadarbības formātu tiešsaistē. 

Mobinga novēršana, kas ir pastāvīga skolas vides sastāvdaļa, nevis stāvokļa uzlabošana.
Stratēģijas un prakse, kas ir visaptveroša, nesadrumstalota un tiek iestrādāta skolas procesos.
Informācija par mobinga raksturu un dinamiku, kas ir viegli saprotama visai skolas kopienai, iekļaujot atbilstošu reakciju, ja tiek ieraudzīta vai piedzīvota mobinga situācija.
Pieejas, kurām ir pozitīva ietekme uz skolēniem un skolas mikroklimatu.

Tā kā mobings ir sociāla un saskarsmes problēma, tās risinājumi ir meklējami tikai un vienīgi uzvedību un attieksmju maiņā šajā grupā un kopumā.

Sociāli emocionāla mācīšanās definējama kā process, kurā tiek apgūtas un efektīvi lietotas zināšanas, attieksmes un prasmes, kas nepieciešamas emociju atpazīšanai un pārvaldīšanai, iejūtībai un empātijai pret citiem, atbildīgu lēmumu pieņemšanai, pozitīvu attiecību veidošanai un veiksmīgai problēmu risināšanai.

Sociāli emocionālā mācīšanās veicina dažādu kognitīvo un starppersonu prasmju izmantošanu gan sociālo, gan attīstības mērķu sasniegšanai.

Bērnam uzsākot skolas gaitas, arvien nozīmīgāka kļūst spēja izprast un piemēroties jauniem noteikumiem, spēja parādīt savu individualitāti, izprast citu emocijas, atrast savu vietu grupā.

Mobinga novēršanā bieži pastāv nepareizas (bet viegli maināmas) pieejas, no kurām var izvairīties, tostarp:

 • disciplinārie pasākumi, (t.i., skolas apmeklēšanas aizliegums mobinga upurim vai pāridarītājam; pāridarītāja sodīšana kā vienīgais intervences pasākums u.tml.)
 • problēmas ignorēšana vai nogaidīšana līdz tā atrisināsies “pati no sevis”
 • likt skolēniem izvairīties no sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, tādējādi izvairoties no kibermobinga jeb mobinga internetā
 • vienreizēju darbību nodrošināšana, piem., lekcija vai nodarbība par tēmu vienreiz gadā
 • darbs tikai ar atsevišķiem skolēniem – mobinga upuriem vai mobinga veicējiem.

Sarunas ar psihoterepeitiem