Mācību metodika mobinga mazināšanai pamatskolai un vidusskolai

Kopā ar Centrs MARTA esam izstrādājuši mācību metodiku, kuras mērķis ir:
  • iedrošināt skolotājus darbā ar skolēniem ietvert aktivitātes, kuras veicina tās sociāli emocionālās prasmes, kurām ir būtiska loma vienaudžu savstarpējās vardarbības jeb mobinga novēršanā un izskaušanā;
  • agrīni identificēt un risināt situācijas, kuras, ja tās ignorē, var pāraugt par mobingu;
  • veidot vidi atbalstošu, cieņpilnu un tolerantu sociāli emocionālo vidi klasē;
  • veicināt spēju skolēniem atpazīt mobingu, rīkoties, lai to pārtrauktu un nepieļautu, vēršoties pēc palīdzības pie uzticamiem un drošiem pieaugušajiem.

Aicinām klašu audzinātājus izskatīt mācību metodiku un izvēlēties tēmas un aktivitātes, ko izmantosiet klases audzināšanas stundās saviem skolēniem. Kā arī noskatīties Neklusē mācības skolas personālam.

Mobinga novēršana, kas ir pastāvīga skolas vides sastāvdaļa, nevis stāvokļa uzlabošana.
Stratēģijas un prakse, kas ir visaptveroša, nesadrumstalota un tiek iestrādāta skolas procesos.
Informācija par mobinga raksturu un dinamiku, kas ir viegli saprotama visai skolas kopienai, iekļaujot atbilstošu reakciju, ja tiek ieraudzīta vai piedzīvota mobinga situācija.
Pieejas, kurām ir pozitīva ietekme uz skolēniem un skolas mikroklimatu.

Tā kā mobings ir sociāla un saskarsmes problēma, tās risinājumi ir meklējami tikai un vienīgi uzvedību un attieksmju maiņā šajā grupā un kopumā.

Sociāli emocionāla mācīšanās definējama kā process, kurā tiek apgūtas un efektīvi lietotas zināšanas, attieksmes un prasmes, kas nepieciešamas emociju atpazīšanai un pārvaldīšanai, iejūtībai un empātijai pret citiem, atbildīgu lēmumu pieņemšanai, pozitīvu attiecību veidošanai un veiksmīgai problēmu risināšanai.

Sociāli emocionālā mācīšanās veicina dažādu kognitīvo un starppersonu prasmju izmantošanu gan sociālo, gan attīstības mērķu sasniegšanai.

Bērnam uzsākot skolas gaitas, arvien nozīmīgāka kļūst spēja izprast un piemēroties jauniem noteikumiem, spēja parādīt savu individualitāti, izprast citu emocijas, atrast savu vietu grupā.

Mobinga novēršanā bieži pastāv nepareizas (bet viegli maināmas) pieejas, no kurām var izvairīties, tostarp:

  • disciplinārie pasākumi, (t.i., skolas apmeklēšanas aizliegums mobinga upurim vai pāridarītājam; pāridarītāja sodīšana kā vienīgais intervences pasākums u.tml.)
  • problēmas ignorēšana vai nogaidīšana līdz tā atrisināsies “pati no sevis”
  • likt skolēniem izvairīties no sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, tādējādi izvairoties no kibermobinga jeb mobinga internetā
  • vienreizēju darbību nodrošināšana, piem., lekcija vai nodarbība par tēmu vienreiz gadā
  • darbs tikai ar atsevišķiem skolēniem – mobinga upuriem vai mobinga veicējiem.

Sarunas ar psihoterepeitiem