LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Latvijas Republikā reģistrēta biedrība “Neklusē”, reģistrācijas numurs: 40008288156, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 29-37, Rīga, LV-1004, Latvija, ir izstrādājusi lietotni “Neklusē” (turpmāk – Lietotne).

Biedrība “Neklusē” ir Lietotnes lietotāju personas datu pārzinis. Jautājumus par šiem lietošanas noteikumiem vai datu apstrādi aicinām rakstīt uz šo e‑pasta adresi: nekluse@nekluse.lv

Lietotne ir izstrādāta fiziskas un emocionālas vardarbības novēršanai un palīdzībai cietušajiem Latvijas izglītības iestādēs. Lietotnes uzdevums ir nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu, sadarbojoties ar dažādām iesaistītajām pusēm – skolēniem, sociālajiem pedagogiem, bērnu un pusaudžu uzticības tālruni un valsts policiju. 

Ērtai un drošai Lietotnes lietošanai lietotāju interesēs ir iepazīties un ievērot zemāk aprakstītos noteikumus. Lietošanas noteikumi nosaka kārtību, kādā Lietotnes lietotāji (turpmāk – Lietotāji) lieto Lietotnes iespējas.

1. Darba uzsākšana Lietotnē
1.1. Lietotne paredzēta lietošanai Lietotājiem, kas sasnieguši vismaz 6 gadu vecumu.
1.2. Lietotājiem pirms darba uzsākšanas Lietotnē nepieciešams iepazīties ar šiem noteikumiem un tos ievērot. Lietotne patur tiesības izdarīt grozījumus šajos lietošanas noteikumos. 
1.3.
Lietotnes lietošanas noteikumi var tikt grozīti, piemēram, lai ievērotu izmaiņas likumā vai atspoguļotu izmaiņas Lietotnē. Šādā gadījumā izmaiņas tiks publicētas un Lietotājs tiks par to informēts. Ja Lietotājs vēlēsies izmantot Lietotni pēc informācijas saņemšanas par veiktajām izmaiņām šajos Lietošanas noteikumos, Lietotājam būs jāiepazīstas ar veiktajām izmaiņām un tām jāpiekrīt.
1.4. Konta reģistrēšanas procesā, noklikšķinot uz pogas ar uzrakstu “Es akceptēju lietošanas noteikumus”, Lietotājs piekrīt šiem noteikumiem. Kolīdz šie noteikumi ir akceptēti, Lietotājs var turpināt reģistrāciju.
1.5. Lietotne “Neklusē” pieprasa Lietotājam reģistrēties sistēmā, izmantojot sistēmas “E-klase” pieeju, ievadot lietotāja vārdu un paroli, lai pilnībā izmantotu Lietotnes “Neklusē” piedāvātās funkcijas un iespējas.

2. Darbs Lietotnē
2.1. Lietotne sistēmas ietvaros Lietotājiem nodrošina iespēju apmainīties ar ziņojumiem. Lietotne respektē Lietotāju privātumu un nepārbauda šo ziņojumu saturu un apjomu.
2.2. Lietotne sniedz vispārīgu informāciju par to, kā atpazīt mobingu (fizisku un emocionālu vardarbību) skolā, kā rīkoties saskaroties ar mobingu pašam vai novērojot to vērstu pret saviem skolasbiedriem, kā Lietotne var palīdzēt mobinga situācijās un kā pareizi lietot Lietotni. 
2.3. Lietotājs, sūtot ziņojumu citam sistēmas Lietotājam vai Lietotāju grupai, atbild par ziņojuma saturu.

3. Lietotāja tiesības un pienākumi
3.1. Lietotāja tiesības
3.1.1. Lietot Lietotni saziņai ar skolas sociālajiem pedagogiem, skolas psihologiem, bērnu un pusaudžu uzticības tālruni, pusaudžu resursu centru un valsts policiju;
3.1.2. Iepazīties ar Lietotnē pieejamo informāciju par to, kā atpazīt mobingu (fizisku un emocionālu vardarbību) skolā, kā rīkoties saskaroties ar mobingu pašam vai novērojot to vērstu pret saviem skolasbiedriem.

3.2. Lietotāja pienākumi
3.2.1. Reģistrēties Lietotnes sistēmā, izmantojot sistēmas “E-klase” pieeju, un pabeigt reģistrēšanos;
3.2.2.
Neizmantot necenzētus, godu un cieņu aizskarošus vārdus un izteicienus, kā arī naida runu Lietotnes sistēmas sarakstēs.
3.2.3.
Neizmantot citu personu intelektuālo īpašumu un ievērot autortiesības.
3.2.4.
Neizmantot Lietotni citām nelikumīgām aktivitātēm vai tiešu nelikumīgu aktivitāšu veikšanai, tajā skaitā, bet ne tikai izmantot Lietotni, lai identificētu sevi ar citu personu.

3.3. Lietotājs apliecina, ka
3.3.1. Ir informēts, ka, reģistrējoties Lietotnē, tiek apstrādāta šāda Lietotāja reģistrēšanās (ielogošanās) informācija – Lietotāja vārds, uzvārds, Lietotāja tips, Skolas ID un nosaukums, Lietotāja klases ID un nosaukums;
3.3.2.
Pilnībā saprot šajos lietošanas noteikumos iekļautos nosacījumus, kā arī saprot, ka Lietotnes izmantošana Lietotājam ir saistīta ar juridiski saistošiem pienākumiem.

4. Lietotnes tiesības un pienākumi
4.1. Dzēst Lietotāju no Lietotnes, ja Lietotnes izstrādātājam ir aizdomas, ka Lietotne tiek izmantota negodīgi vai pretlikumīgi.
4.2. Ja Lietotājs neievēro šos noteikumus, Lietotnei ir tiesības pielietot pret Lietotāju šādus līdzekļus: liegt piekļuvi Lietotnei vai attiecīgajam Lietotājam liegt iespēju uzsākt vai turpināt saraksti, nesaskaņojot šo darbību ar Lietotāju.
4.3. Lietotājs apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un uzņemas atbildību par savām darbībām Lietotnē.

5. Personas datu apstrāde
5.1. Izmantojot Lietotni, tiek apstrādāti šo Lietošanas noteikumu 3.3.1. punktā noteiktie datu veidi.
5.2. Lietotāja personas dati tiks izmantoti šādiem ar līgumattiecību izpildi saistītiem mērķiem:
5.2.1. Lai identificētu Lietotāju pieslēdzoties Lietotnei;
5.2.2.
Lai Lietotājam sniegtu un uzlabotu Lietotājam Lietotnes piedāvātās iespējas.
5.3. Trešo personu piekļuve personas datiem
5.3.1.
Personas datiem var piekļūt biedrības “Neklusē” sadarbības partneri, kas sniedz:
5.3.1.1.
ievākto datu apkopošanas pakalpojumus statistikas izveides nolūkiem, lai analizētu demogrāfiskās u.tml. pazīmes, bet nepiešķirot katram individuālu profilu;
5.3.1.2.
informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, kas nepieciešami biedrības “Neklusē” sistēmu un lietotnes uzturēšanai.
5.4. Biedrības sadarbības partneri piekļūst personas datiem tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai biedrība varētu saņemt to sniegtos pakalpojumus. Personas datiem var piekļūt biedrības pilnvarotie darbinieki, kā arī tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes.
5.5.
Biedrība un tās sadarbības partneri nepiekļūst Lietotāja sarakstes saturam un apstrādā šos datus tikai tiktāl, cik tie tiek nodoti otrai sarakstes pusei un uzglabāti serverī. Biedrība un tās sadarbības partneri, kas nodrošina informācijas sistēmu uzturēšanu var piekļūt serverī saglabātajai informācijai tikai tad, ja tas ir nepieciešams lietotāju likumisko interešu aizsardzībai.
5.6.
Personas datu glabāšanas ilgums:

Biedrība “Neklusē” izmanto ievāktos personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams vai atļauts tiem nolūkiem, kuriem dati tika iegūti, vai nepieciešams, lai nodrošinātu biedrības “Neklusē” leģitīmās intereses.

5.7. Datu subjektu tiesības:
5.7.1. Pieprasīt piekļuvi personas datiem;
5.7.2.
Pieprasīt labot personas datus;
5.7.3.
Atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kad datu apstrāde ir tieši balstīta uz šādu piekrišanu.
5.8. Dažos gadījumos datu subjektam var būt tiesības pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi vai iebilst pret datu apstrādi. 
5.9.
Ja personas dati tiek dzēsti pēc personas lūguma, biedrība “Neklusē” saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu biedrības “Neklusē” vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumus, risinātu strīdus vai novērstu problēmas.
5.10. Ja personai liekas, ka tās privātuma tiesības ir pārkāptas, persona var iesniegt sūdzību Eiropas Savienības iestādei atbilstoši personas pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādu iestāžu kontaktinformāciju var atrast šeit.
5.11.
Uz personas datu apstrādi attiecas visi Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā piemērojamie normatīvie akti, kas regulē personas datu apstrādi. 

6. Atbildība
6.1. Lietotnes grafiskais interfeiss un informācija, fotogrāfijas u.c., kas izvietotas Lietotnē, kā arī ar to saistītā programmatūra, šo Lietošanas noteikumu teksts un citi Lietotnē ietverti intelektuālā īpašuma objekti, ko aizsargā biedrības “Neklusē” intelektuālā īpašuma tiesības, un tos nekādā gadījumā nedrīkst izmantot bez rakstiskas atļaujas. Domstarpību gadījumā tiek pieņemts, ka runa ir par intelektuālā īpašuma tiesībām, tajā skaitā par autortiesībām, aizsargātu objektu un intelektuālā īpašuma tiesībām, tajā skaitā autortiesībām, kuras pieder tikai un vienīgi biedrībai “Neklusē”.
6.2.
Lietotājs tiek brīdināts, ka patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai, automatizētas datu apstrādes sistēmas darbības traucēšana un nelikumīga rīcība ar šajā sistēmā iekļauto informāciju, nelikumīgas darbības ar automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanas ierīcēm, datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izmainīšana, glabāšana un izplatīšana ir kriminālsodāmas darbības.
6.3.
Lietotāja un biedrības “Neklusē” savstarpējās tiesiskās attiecības, kuras izriet no Lietotnes izmantošanas, ir pakļautas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.